Już 2 lata z Programem 500+

Już 2 lata z Programem  500+

Program “Rodzina 500 +” funkcjonuje w naszym kraju już od 2 lat.

Nadszedł więc czas na podsumowanie działalności, sprawdzenie czy program spełnia swoje zadanie. Przypomnijmy najpierw jakie założenia mieli politycy, kiedy postanowili rozszerzyć pomoc państwa dla rodzin z dziećmi.

W 2015 roku współczynnik dzietności w Polsce był na skrajnie niskim poziomi 1.31 – dodajmy, że dopiero poziom współczynnika 2,1 zapewnia zastępowalność pokoleń. W skrajnym ubóstwie żyło 6,5 % gospodarstw domowych – gdzie spory odsetek tych gospodarstw to rodziny wielodzietne. Niemal co 10 gospodarstwo domowe z trójką dzieci, oraz co 5 z co najmniej 4 dzieci żyło poniżej granicy egzystencji.

Te dane były punktem wyjścia dla polityków, którzy zrozumieli, że dotychczasowa pomoc społeczna i polityka prorodzinna nie spełnia swojej roli.

Program “Rodzina+” rząd wprowadził 1 kwietnia 2016r na mocy ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci  z dnia 11 lutego 2016. Oczywistym było, że program pochłonie ogromne ilości pieniędzy, jednak uzasadnienie wydatkowania tych środków z budżetu państwa było niezwykle istotnie społecznie. Przede wszystkim założeniem programu było systemowe wsparcie polskich rodzin, cel pronatalistyczny – zwiększenie dzietności oraz inwestycja w kapitał ludzki (w wykształcenie, odżywianie i leczenie najmłodszych pokoleń) i  redukcja ubóstwa wśród najmłodszych.

Znalezione obrazy dla zapytania program 500+

Dodatek wychowawczy przysługuje każdej rodzinie na drugi i kolejne dziecko, po 500 zł miesięcznie na dziecko, bez kryterium dochodowego. Na pierwsze lub jedyne dziecko mogą starać się rodziny najuboższe i wtedy kryterium dochodowe wynosi 800 zł miesięcznie na członka rodziny, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł. Dodatek wychowawczy nie podlega opodatkowaniu ani żadnym składkom. Nie jest również kontrolowane wykorzystywanie środków prze rodziny.

W przypadku marnotrawienia – tak samo jak innych środków przyznawanych przez opiekę społeczną – może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, w celu ustalenia dalszego postępowania.

Wg badania CBOS “Jak rodziny korzystają z Programu “Rodzina 500+” z przełomu września i października 2016r środki z programu, które trafiły do rodzin były wykorzystane na:

– odzież – 31%

– obuwie – 29%

– wyjazdy wakacyjne – 22 %

– książki, pomoce naukowe – 22%

– dodatkowe, płatne zajęcia – 20%

– polisy dla dzieci – 5%

Znalezione obrazy dla zapytania program 500+

Najnowsze badanie “Sytuacja na rynku Consumer Finance” przeprowadzone przez Konfederację Przedsiębiorców Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, ukazuje nam jak po dłuższym czasie wygląda działanie Programu. Wg tych badań na podstawowe potrzeby, takie jak odzież, jedzenie, opieka zdrowotna – wykorzystywane jest 51.2 %, na edukacje (kształcenie, zajęcia dodatkowe, pomoce) – 43,3 %, zwiększenie oszczędności deklaruje 14% rodzin. Program jest pozytywnie oceniany przez rodziny objęte pomocą, jak i przedstawicieli władz samorządowych. Obecnie działania Państwa wobec rodziny jest ocenia na poziomie dobrym 52% Polaków, natomiast na poziomie niedostatecznym jedynie 10 %. Zwolennicy 500+ mają wyraźną przewagę we wszystkich analizowanych grupach społeczno – demograficznch . Najbardziej zadowoleni są ci, którzy otrzymują świadczenia na co najmniej dwójkę dzieci, oraz osoby dotknięte ubóstwem.

Zgodnie z założeniami program przyczynił się do poprawy i jakości życia rodzin nim objętych. Wpływ Programu potwierdzają badania CBOS, które wskazują na wzrost wyjazdów wakacyjnych dzieci w wieku szkolnym a także częstszy udział w dodatkowych, płatnych zajęciach pozalekcyjnych. Wskazuje się również na pozytywny wpływ na budżety gospodarstw domowych, swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi (34%), poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych (15%), spędzenie większej ilości czasu z dziećmi (14%). Badania wskazują również, że rozpoczęcie funkcjonowania programu miało wpływ na podjęcie lub przyśpieszenie decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku w przypadku 9% rodzin

Dane statystyczne wyglądają również pozytywnie i wykazują, że działanie programu spełnia swoje funkcję. Oto najważniejsze dane:

– wg danych GUS ze stycznia 2018 – w roku 2017 zostało zarejestrowanych o 20 tyś urodzeń więcej niż w 2016r, jest to wzrost o ponad 15%.

– nastąpił wzrost konsumpcji – przeciętne miesięczne wydatki na osobę w roku 2016 wyniosły – 1132 zł co daje o 4,3 % więcej niż w roku poprzednim.

– nastąpił spadek ubóstwa skrajnego – w 2016r stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 4.9 % czyli o 1,6 % mniej niż w roku 2015,

– znacząco wzrosły wydatki z budżetu państwa na rodzinę: w 2015r – wyniosły 43,4 mld zł, w 2016 – 65,1 mld zł., w 2017 – 73,3 mld zł. Taki poziom wydatków plasuje już Polskę w gronie państw – liderów – jeżeli chodzi o wspieranie rodzin.

Wg danych na koniec stycznia 2018 roku:

– programem zostało objętych 3,684 mln dzieci,

– 2,413 mln rodzin uczestniczy w programie,

– 42,62 mld zł trafiło już do rodzin.

– najwięcej świadczeń trafia do dzieci w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim,

– 53% dzieci w Polsce jest objętych programem.

Program “Rodzina 500+” wywoływał i wywołuje kontrowersję, ze względu na ilość przeznaczanych na niego środków w skali państwa, jednak dla pojedynczej rodziny, szczególnie tej wielodzietnej, jest często ogromnym wsparciem. I właśnie na tym poziomie – ubogiej rodziny – powinniśmy go oceniać.

 

Raport Juz_dwa_lata_z_500+plus – Szczegółowy Raport